Guang Chen

Blood of the Blue (2021)

 (more)

DIRECTION:  Hsu-Hu Yuan
CAST:  Wu Pong-Fong  •  Guang Chen  •  Zheng Kai  •  Aviis Zhong

 (more)

DIRECTION:  Hsu-Hu Yuan
CAST:  Wu Pong-Fong  •  Guang Chen  •  Zheng Kai  •  Aviis Zhong

Organ

A thriller movie about death live show on the deep web  (more)

DIRECTION:  Shiue Bin Jian
CAST:  Joseph Chang  •  Moon Lee  •  Shou Lou  •  Jag Huang Chien-Wei

A thriller movie about death live show on the deep web  (more)

DIRECTION:  Shiue Bin Jian
CAST:  Joseph Chang  •  Moon Lee  •  Shou Lou  •  Jag Huang Chien-Wei