Secret (2007)

No tags so far.   Add Tags

Ye Xiang Lun, a talented piano player is a new student at the prestigious Tamkang School. On his first day, he meets Lu Xiao Yu, a pretty girl playing a mysterious piece of music.

GENRES:  Drama • Fantasy • Thriller
DIRECTION:  Jay Chou
CAST:  Jay Chou  •  Gwei Lun-mei  •  Anthony Wong Chau-Sang  •  Alice Tzeng

Same Director or Cast

Cast & Characters

Jay Chou Ye Xiang Lun
Gwei Lun-mei Lu Xiao Yu
Anthony Wong Chau-Sang Chiu
Alice Tzeng Qing Yi
So Ming-Ming Yu's mother
Huang Jun-Lang Ah Lang
Zhan Yu-Hao Yu Hao
Devon Song Ah Bao
Du Guo-Zhang Da Yong
Huang Xin-Yu Ice Cream
Aviis Zhong Hsiao-hua
Chase Chang Music store clerk

Watched it?

Tell us what you thought. (Up to 4 tags)