The Summoning (2022)

No tags so far.   Add Tags

GENRES:  Drama
DIRECTION:  Jiang Hong-ren
CAST:  Kuan-yi Lee  •  Xavier Lin  •  Chiao Yuan-Yuan  •  Shu-Mei Huang

Same Director or Cast

Cast & Characters

Kuan-yi Lee Liao Yi-Xuan
Xavier Lin Kai
Chiao Yuan-Yuan Faye
Shu-Mei Huang Mother/Jing-Fen

Watched it?

Tell us what you thought. (Up to 4 tags)