A retired pop singer turned actress' sense of reality is shaken when she is stalked by an obsessed fan and seemingly a ghost of her past.

GENRES:  Animation • Thriller
DIRECTION:  Satoshi Kon
CAST:  Rica Matsumoto  •  Junko Iwao  •  Shinpachi Tsuji  •  Masaaki Ōkura

Similar Movies  See more

Same Director or Cast

Cast & Characters

Rica Matsumoto Rumi
Junko Iwao Mima Kirigoe
Shinpachi Tsuji Tadokoro
Masaaki Ōkura Uchida the fan
Yōsuke Akimoto Tejima
Yoku Shioya Shibuya
Hideyuki Hori Sakuragi
Emi Shinohara Eri
Kiyoyuki Yanada Kantoku
Tōru Furusawa Yada
Shiho Niiyama Rei
Emiko Furukawa Yukiko

Watched it?

Tell us what you thought. (Up to 4 tags)